Profil kliniczny

Poniższy zestaw badań umożliwia utworzenie tzn. profilu klinicznego pacjenta, czyli zestawu danych, które szczegółowo definiują jego stanu słuchu oraz specyficzne problemy, jak i indywidualne wymagania. Profil kliniczny zawiera informacje, które są niezbędne dla precyzyjnej diagnostyki zaburzeń słuchu, jak i procesu rehabilitacji:

 1. Czułość słuchu
 2. Percepcja głośności
 3. Rozdzielczość częstotliwościowa oraz czasowa
 4. Zrozumiałość mowy w hałasie
 5. Słyszenie przestrzenne
 6. Ankiety - subiektywna ocena stanu słuchu oraz procesu komunikatywnego
 7. Łatwość słuchania
 8. Ocena wyższych procesów słuchowych

Wartość diagnostyczna

 • Czułość słuchu jest analizowana oraz oceniania na podstawie zdolności słuchacza do detekcji niskopoziomowych sygnałów tonalnych prezentowanych w ciszy (audiogram).
 • Dynamika słuchu oraz percepcja głośności będzie analizowana za pomocą technik skalowania głośności, tzn. badań, w których sygnałom o różnym poziomie ciśnienia akustycznego przyporządkowywane są wartości charakteryzujące percypowaną głośność.
 • Rozdzielczość czasowa oraz częstotliwościowa będzie analizowana w oparciu o ocenę poziomów podprogowych zniekształceń peryferyjnych. Selektywność czasowa oraz częstotliwościowa opisuje zdolność słuchacza do rozseparowania dwóch dźwięków, które są prezentowane w krótkim następstwie czasowym (rozdzielczość czasowa), lub o bliskich częstotliwościach (rozdzielczość częstotliwościowa). Ta właściwość słuchu ma kardynalne znaczenie dla słyszenia w warunkach hałasu.
 • Percepcja mowy w hałasie określa zdolność osoby badanej do zrozumienia wypowiedzi prezentowanej na tle szumu zakłócającego. Opracowywanie, standaryzacja oraz popularyzacja tego typu testów jest jednym z najważniejszych zadań, jakie są podejmowane w ramach projektu HearCom.
 • Słyszenie przestrzenne oraz interakcja informacji z obu uszu są analizowane na bazie testów, w których prezentowane są sygnały, w których wytworzono wirtualne wrażenie dźwięku przestrzennego. Tego typu metody są obecnie intensywnie opracowywane w ramach HearCom. Testy nie wymagają zastosowania specjalistycznego sprzętu pomiarowego, więc z pewnością będą w przyszłości stosowane w wielu klinikach oraz jednostkach wykonujących badania audiologiczne.
 • Ankiety będą wykorzystywane w celu analizy subiektywnych ocen pacjenta dotyczących stanu słuchu oraz jego specyficznych problemów. Tego typu informacje znakomicie uzupełniają dane zgromadzone wykorzystując inne metody badania słuchu.
 • Łatwość słuchania – test, który analizuje subiektywną łatwość, lub wysiłek, jaki musi włożyć pacjent, aby usłyszeć i zrozumieć mowę prezentowaną na tle szumów o różnej intensywności.
 • Planuje się również poszerzenie Profilu klinicznego o pewną liczbę testów kognitywnych, które analizują funkcjonowanie tzw. wyższych procesów słuchowych. W tym przypadku, jako dźwięk testowy może być zastosowania np. wypowiedź w innym języku lub wypowiedzi o dość złożonej treści. Niezaburzone funkcjonowanie procesów kognitywnych jest warunkiem koniecznym dla poprawnego procesu komunikatywnego.

Wszystkie testy będące komponentami profilu klinicznego będą dostępne w europejskich klinikach audiologicznych. Portal HearCom jest stworzony w celu promocji oraz popularyzacji w/w metod diagnostyki audiologicznej. Portal ten będzie głównym kanałem wymiany informacji oraz doświadczeń dla specjalistów z całego kontynentu Europejskiego.